OPĆI UVJETI PRIJEVOZA


ČLANAK 1 DEFINICIJE

DANI znači kalendarski dani, uključujući svih sedam dana u tjednu, uz pretpostavku da se, za potrebe notifikacije, dan kad je obavijest poslana neće uračunavati te da se, radi utvrđivanja duljine trajanja valjanosti putne karte, dan kad je karta izdana, ili let počet, neće uračunavati.

DOGOVORENO MJESTO SLIJETANJA znači ona mjesta, osim mjesta polaska i mjesta dolaska, koja su navedena u putnoj karti ili u PRIJEVOZNIKOVOM redu letenja kao redovita mjesta slijetanja na putnikovoj ruti.

ECAA SPORAZUM znači Sporazum o Europskom zajedničkom zračnom prostoru –mnogostrani sporazum između Europske zajednice i njezinih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Republike Srbije i Republike Kosovo o uspostavi Europskoga zajedničkoga zračnog prostora.

ELEKTRONSKA PUTNA KARTA znači itinerar/priznanica koju je izdao PRIJEVOZNIK ili netko u njegovo ime, elektronski kupon i, ako se primjenjuje, dokument za ulazak u zrakoplov.
 
ELEKTRONSKI KUPON znači elektronski kupon za let ili drugi vrijednosni papir koji se nalazi u PRIJEVOZNIKOVOJ bazi podataka.

ITINERAR/PRIZNANICA znači dokument ili dokumente što ih je PRIJEVOZNIK izdao putnicima koji putuju na temelju elektronske putne karte, a sadržava putnikovo ime, obavijesti o letu i druge objave.

IZVANREDNE OKOLNOSTI znače izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći čak i da su poduzete sve razumne mjere.
Takve su okolnosti:
- meteorološki uvjeti koji ometaju obavljanje leta (magla, snijeg, oluja, led itd.)
- sigurnosni rizici i izvanredni problemi koji mogu utjecati na sigurnost leta (uključujući tehničke probleme na zrakoplovu, ili slične probleme na aerodromu poput zatvaranja/ograničenja korištenja piste i sl.)
- politička nestabilnost (rat, napad, građanski nemiri, sukobi, policijski sat, itd.)
- štrajk koji ima utjecaja na obavljanje zračnog prijevoza
- odluke Uprave zračnog prometa, odnosno kontrole leta.

KONVENCIJA znači bilo koji od ovih dokumenata što se primjenjuju na ugovor o prijevozu:
- Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz potpisana u Montrealu 28. svibnja 1999. godine (Montrealska konvencija)
- Konvencija za izjednačavanje pravila koja se odnose na međunarodni zračni prijevoz, potpisana u Varšavi 12. listopada 1929. (Varšavska konvencija)
- Haški protokol o izmjeni Varšavske konvencije od 28. rujna 1955.
- Dodatni protokol o izmjeni Varšavske konvencije br. 1, Montreal, 1975.
- Dodatni protokol o izmjeni Varšavske konvencije br. 2, Montreal, 1975.
- Dodatni protokol o izmjeni Varšavske konvencije br. 4, Montreal, 1975.
- Dopunska Konvencija iz Guadalajare; Guadalajara, 1961.

KÔD ODREĐIVANJA PRIJEVOZNIKA znači dva znaka ili tri slova koja identificiraju pojedine zračne prijevoznike.

KUPON znači papirnati kupon za let ili elektronski kupon.

KUPON ZA LET znači dio putne karte koji sadržava oznaku "valjan za prijevoz" ili, ako je izdana elektronska putna karta, elektronski kupon, a označava određena mjesta između kojih putnik ima pravo biti prevezen.

MEĐUSLIJETANJE znači redoviti prekid putnikova putovanja u mjestu između mjesta polaska i mjesta dolaska.

OVLAŠTENI AGENT znači putnički prodajni agent(Krila d.o.o.) kojega je PRIJEVOZNIK ovlastio da ga predstavlja u prodaji njegovih usluga zračnog prijevoza. 

PRTLJAGA znači osobne stvari putnika, koje on nosi sa sobom na put. Osim ako nije drugačije određeno ili drugačije ne proizlazi iz konteksta, ovaj termin uključuje predanu i ručnu prtljagu putnika.

PREDANA PRTLJAGA znači prtljaga koja se PRIJEVOZNIKU predaje u neposredni posjed i za koju je PRIJEVOZNIK izdao prtljažni list.

PREVOZNINA znači zbroj iznosa tarife i svih ostalih taksi, naknada i poreza.

PRTLJAŽNI LIST znači oni dijelovi putne karte koji se odnose na prijevoz putnikove predane prtljage.

PRTLJAŽNI IDENTIFIKACIJSKI PRIVJESAK znači dokument koji je izdao PRIJEVOZNIK isključivo radi identifikacije predane prtljage.

PUTNIK znači bilo koja osoba, osim članova posade, koja se prevozi ili koja će se prevesti u zrakoplovu na temelju putne karte.

PUTNA KARTA znači dokument naslovljen "Putna karta i prtljažni list" ili elektronska putna karta, koju je, svakako, izdao PRIJEVOZNIK ili je izdana u njegovo ime, uključujući Uvjete ugovora, obavijesti i kupone.

PUTNIČKI KUPON ili PUTNIČKA PRIZNANICA znači dio putne karte koju je izdao PRIJEVOZNIK ili netko u njegovo ime, a označen je tim nazivom i u konačnici zadržava ga putnik.

RUČNA PRTLJAGA znači bilo koja putnikova prtljaga različita od predane prtljage.

UVJETI UGOVORA znači one izjave koje su sadržane u putnikovoj putničkoj karti ili itinerar/priznanici, ili dostavljene s njom, ili predočene tijekom kupnje putne karte preko interneta, odnosno priopćene telefonski, a označene su takvima i pozivaju se na ove uvjete prijevoza.

VEZANA KARTA znači putna karta izdana putniku uz neku drugu putnu kartu, a zajedno predstavljaju jedinstvenu ispravu o ugovoru o prijevozu.

TARIFA znači iznos koji naplaćuje prijevoznik za uslugu prijevoza putnika i prtljage u određenoj klasi prijevoza pod određenim uvijetima na određenoj liniji.

ZAKON znači Zakon o obveznim i stvarno pravnim odnosima u zračnom prometu (Narodne novine Republike Hrvatske 132/98, 63/08 i 134/09).


ČLANAK 2 PODRUČJE PRIMJENE

2.1. OPĆENITO

2.1.1. Osim ako drugačije nije navedeno u točkama 2.2., 2.4. i 2.5. ovi Uvjeti prijevoza primjenjuju se samo na one letove ili dijelove letova za koje je PRIJEVOZNIKOV kôd određivanja prijevoznika naveden na karti za taj let ili taj dio leta, i to u rubrici prijevoznika, bez obzira na to bio taj let naplatan ili besplatan.
2.1.2. Ako PRIJEVOZNIK izdaje svoju putnu kartu za let na kojemu je označen kôd određivanja drugog prijevoznika, na odnos između PRIJEVOZNIKA i putnika primjenjivat će se samo odredba točke 3.1.5. ovih Uvjeta prijevoza.

2.2. PARTNERSKI LETOVI (CODE SHARE FLIGHTS)

Za neke letove PRIJEVOZNIK može imati ugovore s ostalim prijevoznicima, poznate kao code shares, partnerski letovi. To znači, čak ako putnik i ima rezervaciju za let PRIJEVOZNIKA i posjeduje putnu kartu na kojoj je naznačen PRIJEVOZNIKOV naziv ili kôd određivanja prijevoznika, prijevoz može obavljati drugi prijevoznik. Ako se primjenjuje takav aranžman, PRIJEVOZNIK će obavijestiti putnika o tome prije kupnje putne karte. Na takvim letovima primjenjivati će se odredbe Općih uvijeta prijevoza stvarnog prijevoznika.

2.3. ČARTER LETOVI

Ako se prijevoz obavlja na temelju ugovora o čarteru, ovi Uvjeti prijevoza primjenjuju se jedino ako su odredbom u tom ugovoru, ili u čarter putnoj karti, navedeni kao njihov dio.

2.4. JAČE PRAVO

Ovi Uvjeti prijevoza primjenjivat će se jedino ako nisu u suprotnosti s primjenjivim tarifama ili ako nisu u suprotnosti s mjerodavnim pravom. Ako je bilo koja odredba ovih Uvjeta prijevoza ništavna prema bilo kojemu mjerodavnom pravu, to neće utjecati na valjanost ostalih odredaba ovih Uvjeta prijevoza.

2.5. UVJETI DEROGIRAJU PRAVILA

Osim ako ovim Uvjetima prijevoza nije drugačije uređeno, u slučaju da se ovi Uvjeti prijevoza i bilo koja druga PRIJEVOZNIKOVA pravila što obrađuju određena područja razlikuju, ovi Uvjeti derogirat će ta pravila u dijelu u kojemu se razlikuju.


ČLANAK 3 PUTNE KARTE

3.1. PRETPOSTAVKE ZA VALJANOST PUTNE KARTE

3.1.1. PRIJEVOZNIK će omogućiti prijevoz isključivo putniku imenovanome u putnoj karti, a od putnika se može zahtijevati odgovarajuća identifikacijska isprava.

3.1.2. Putna karta nije prenosiva.

3.1.3. Putna karta jest i uvijek ostaje vlasništvo prijevoznika/agenta koji ju je izdao.

3.1.4. Osim u slučaju izdavanja elektronske putne karte, osoba koja ne pokaže valjanu putnu kartu što sadržava kupon za let, koji se odnosi na taj određeni let, i sve ostale neiskorištene kupone za let te putnički kupon, neće imati pravo na let. Putnik, nadalje, neće imati pravo na let ako je predočena putna karta umnožena ili ako ju je mijenjao bilo tko osim PRIJEVOZNIKA ili njegova ovlaštenog agenta. U slučaju elektronske putne karte, putnik koji ne osigura pozitivnu identifikaciju te ako elektronska putna karta nije valjano izdana na putnikovo ime, putnik neće imati pravo na let.

3.1.5. Izgubi li se ili ošteti putna karta ili njezin dio ili se ne predoči putna karta koja sadržava putnički kupon za let koji je posrijedi i sve neiskorištene kupone za let, PRIJEVOZNIK će, uz uvjet da je putnu kartu izdao PRIJEVOZNIK ili je putna karta izdana u njegovo ime na zahtjev putnika, zamijeniti takvu putnu kartu ili njezin dio. Izdat će mu novu putnu kartu uz uvjet da mu se predoči lako provediv dokaz kako je karta za let koji je posrijedi bila valjano izdana i ako se putnik javi PRIJEVOZNIKU dovoljno unaprijed, te potpiše suglasnost o obeštećenju PRIJEVOZNIKA za troškove ili gubitke koji su PRIJEVOZNIKU ili nekomu drugom prijevozniku uzrokovani s tim u svezi, a nisu proizišli iz PRIJEVOZNIKOVE namjere ili krajnje nepažnje. Ako takav dokaz nije moguće predočiti ili putnik ne potpiše navedenu suglasnost, PRIJEVOZNIK, uz uvjet da je putnu kartu izdao sam PRIJEVOZNIK ili da je putna karta izdana u njegovo ime, može od putnika zahtijevati da, za zamjenu karte, plati iznos do pune cijene putne karte, s time da će se putniku taj iznos nadoknaditi ali samo ako i kad se PRIJEVOZNIK uvjeri da originalna putna karta nije bila iskorištena prije isteka njezine valjanosti. Nova putna karta bit će izdana za istu rutu i s istim rezervacijama za koje je bila izdana i izgubljena, odnosno oštećena putna karta. PRIJEVOZNIK za ovu uslugu može naplatiti razumnu naknadu.

3.2. RAZDOBLJE VALJANOSTI

3.2.1.1. Putna karta u međunarodnom prijevozu valjana je za prijevoz u razdoblju od godine dana od dana kad je počelo putovanje ili, ako ni jedan dio putne karte nije upotrijebljen, od dana njezina izdavanja, osim ako je drugačije navedeno u putnoj karti, ovim Uvjetima prijevoza ili tarifama (koje mogu ograničiti valjanost putne karte, a tada će to ograničenje biti naznačeno na putnoj karti).
3.2.1.2. Putna karta u domaćem prijevozu valjana je za prijevoz u razdoblju od godinu dana od dana izdavanja, bez obzira na to je li posrijedi putna karta izdana po tarifi poslovnoga ili ekonomskog razreda, osim ako je drugačije navedeno u putnoj karti, ovim Uvjetima prijevoza ili primjenjivim tarifama

3.3. SLIJED KUPONA ZA LET I NJIHOVA UPOTREBA

3.3.1. Putna karta neće biti prihvaćena i izgubit će svoju valjanost ako svi kuponi nisu bili upotrijebljeni u slijedu iz putne karte.  

3.3.2. Svaki će kupon biti prihvaćen za let u razredu usluge koja je u njemu navedena, te za dan i za let za koje je mjesto bilo rezervirano. Kad su kuponi izdani a da na njima nije specificirano da je obavljena rezervacija, mjesto na letu može biti rezervirano u skladu s uvjetima prevoznine koja se primjenjuje te uz uvjet da na letu za koji se putnik prijavljuje ima slobodnog mjesta.

3.4. NAZIV I ADRESA PRIJEVOZNIKA

PRIJEVOZNIKOV naziv može na karti biti skraćen na kôd određivanja prijevoznika ili na drugi način. Smatra se da je PRIJEVOZNIKOVA adresa zračne luke polaska označena na suprotnoj strani prve skraćenice PRIJEVOZNIKOVA naziva u rubrici "prijevoznik", koja se nalazi na putnoj karti, a u slučaju elektronske putne karte mjesto naznačeno na prvom segmentu leta u itineraru/priznanici.


ČLANAK 4 PREVOZNINE I NAKNADE

4.1. OPĆENITO

Prevoznine se odnose samo na prijevoz od polazne zračne luke do dolazne zračne luke, osim ako nije izričito navedeno drugačije. Prevoznine ne uključuju zemaljski prijevoz između zračnih luka i između zračnih luka i gradskih terminala.

4.2. PREVOZNINA KOJA SE PRIMJENJUJE

Primjenjive prevoznine one su koje su na snazi na dan plaćanja cijene putne karte u cijelosti. Ako putnik promijeni svoj itinerar ili datume putovanja, to može utjecati na visinu prevoznine koja se plaća. PRIJEVOZNIK može povećati prevozninu i pošto ju je putnik u cijelosti platio ako je to potrebno zbog povećanja troškova, s time da u tom slučaju putnik ima pravo otkazati putnu kartu i zatražiti vraćanje plaćenog iznosa.

4.3. TAKSE, POREZI, NAKNADE I OSTALA PLAĆANJA

Primjenjive takse, porezi, naknade ili bilo koje druge nadoplate koje je nametnulo bilo koje javnopravno tijelo, ili operater zračne luke, platit će putnik. Pri kupnji putne karte putnik će biti obaviješten o primjenjivim taksama, porezima, naknadama i nadoplatama koje su poznate PRIJEVOZNIKU, a većina će ih biti u pravilu posebno naznačena na putnoj karti. Ali, kako se takse, naknade ili druge nadoplate u zračnom prijevozu često mijenjaju te mogu biti nametnute nakon dana izdavanja putne karte, putnik može biti obvezan platiti dodatne takse, poreze, naknade ili nadoplate čak i pošto je putna karta bila izdana. Sukladno navedenome, bude li ukinuta ili smanjena bilo koja taksa, porez, naknada ili nadoplata koju je u trenutku izdavanja putne karte putnik platio, putnik će imati pravo tražiti vraćanje plaćenog iznosa.

4.4. VALUTA

Prevoznine i ostale naknade mogu se platiti u valuti koja je prihvatljiva PRIJEVOZNIKU, i to po tečaju koji je odredio PRIJEVOZNIK u vrijeme izdavanja putne karte.


ČLANAK 5 REZERVACIJE

5.1. PRETPOSTAVKE ZA REZERVIRANJE

5.1.1. Rezervacije nisu potvrđene dok ih nije zabilježio PRIJEVOZNIK ili njegov ovlašteni agent te prihvatio PRIJEVOZNIK.

5.1.2. Određene tarife imaju uvjete koji ograničavaju ili isključuju putnikovo pravo mijenjati ili otkazivati rezervacije.

5.2. ROK ZA PLAĆANJE PUTNE KARTE

Ako putnik putnu kartu nije platio u roku određenom za plaćanje, PRIJEVOZNIK može otkazati rezervaciju.

5.3. IZJAVA O OSOBNIM PODACIMA PUTNIKA
Izričito izjavljujem da sam osobne podatke putnika stavio/la dragovoljno na raspolaganje organizatoru putovanja te dopuštam da se isti koriste u cilju zaštite mojih interesa i interesa putnika u svim poslovima koje ugovaram. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se osobe koje su neophodne za realizaciju ovog putovanja. Ovi se podaci mogu koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati najduže tri godine u bazi podataka, sukladno odluci putničke agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Agencija se obvezuje da neće ove podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza, od posljedica nesretnog slučaja i od rizika oštećenja i gubitka prtljage,  kao i za potrebe dragovoljnog dodatnog zdravstvenog osiguranja putnika za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.


5.4. SJEDALA U ZRAKOPLOVU

PRIJEVOZNIK će se potruditi da uvaži prethodne zahtjeve putnika za određenim sjedalom u zrakoplovu, no PRIJEVOZNIK ne jamči za bilo koje određeno sjedalo. PRIJEVOZNIK zadržava pravo da dodijeli sjedala u zrakoplovu u bilo kojem trenutku, čak i nakon ukrcaja putnika u zrakoplov. To može biti potrebno radi sigurnosnih, regulatornih i operativnih razloga.

5.5. NAKNADA ZA USLUGU REZERVIRANJA U SLUČAJU DA MJESTO NIJE ISKORIŠTENO

Osim u slučaju putovanja na temelju nepovratne tarife, razumna naknada za uslugu rezerviranja može biti naplaćena ako putnik ne iskoristi svoju rezervaciju.

5.6. POTVRDA REZERVACIJE

Rezervacije u jednom smjeru ili povratne rezervacije mogu biti podložne zahtjevu za potvrdom rezervacije u određenom roku. PRIJEVOZNIK će o tome obavijestiti putnika u slučajevima u kojima se zahtijeva potvrda rezervacije, kao i o tome gdje i kako treba biti načinjena ta potvrda. No, unatoč tomu, putnik treba provjeriti zahtjeve koje s tim u svezi ima bilo koji drugi prijevoznik uključen u putnikovo putovanje. Kad se to zahtijeva, putnik treba potvrditi rezervaciju kod prijevoznika čiji se kôd određivanja prijevoznika pojavljuje na kuponu leta za koji se potvrda rezervacije obavlja. Nepridržavanje tih zahtjeva može rezultirati otkazom bilo koje jednosmjerne ili povratne rezervacije.

5.7. OTKAZ REZERVACIJE

Ne upotrijebi li putnik rezervaciju, PRIJEVOZNIK može otkazati bilo koju jednosmjernu ili povratnu rezervaciju.


ČLANAK 6 PRIJAVLJIVANJE NA LET/UKRCAVANJE

6.1. Vremena prijavljivanja na let različita su u svakoj zračnoj luci te PRIJEVOZNIK preporučuje putniku da se informira o tim vremenima te da ih se drži. Putnikovo će putovanje biti lagodnije ako si uzme dovoljno vremena za prijavljivanje na let. Putnik prima na znanje da zračni prijevoznici zadržavaju pravo otkaza rezervacije putnika koji stigne na šalter za prijavljivanje na let nakon navedenog vremena. Vremena za prijavljivanje na let mogu se naći u PRIJEVOZNIKOVIM redovima letenja ili kod PRIJEVOZNIKA ili njegova ovlaštenog agenta. Nije li drugačije navedeno, zadnje je vrijeme za prijavljivanje na let PRIJEVOZNIKA 60 minuta prije planiranog polijetanja. Osim na šalteru za prijavljivanje na let u zračnim lukama ili na za to pripremljenim kioscima, putnik se može prijaviti na let i putem interneta ili mobitela u onim zračnim lukama u kojima je takva usluga moguća.

6.2. Putnik se mora nalaziti na ukrcajnom izlazu ne kasnije od vremena koje je odredio PRIJEVOZNIK prilikom prijavljivanja na let.

6.3. Prijevoznik može otkazati mjesto u zrakoplovu rezervirano za putnika ako se putnik nije prijavio za let na vrijeme, ako nije stigao na vrijeme na ukrcajni izlaz, ili ako nema kod sebe sve potrebne dokumente određene u članku 13.2.

6.4. PRIJEVOZNIK neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili trošak što ga je putnik pretrpio zbog nepridržavanja odredaba ovoga članka.


ČLANAK 7 USKRAĆIVANJE I OGRANIČAVANJE PRIJEVOZA

7.1. PRAVO USKRAĆIVANJA PRIJEVOZA

PRIJEVOZNIK, po svojoj razumnoj diskrecijskoj ocjeni, može odbiti da preveze putnika ili njegovu prtljagu ako pismeno obavijesti putnika da ga, u bilo koje vrijeme nakon takve obavijesti, neće prevesti na svojim letovima. U tom slučaju putnik je ovlašten tražiti vraćanje plaćenoga. PRIJEVOZNIK također može odbiti da preveze putnika ili njegovu prtljagu ako se ostvari jedna ili više od sljedećih pretpostavaka ili razumno smatra da se može ostvariti:

7.1.1. takva je mjera nužna kako bi se udovoljilo bilo kojemu javnopravnom pravilu ili naredbi
7.1.2. prijevoz putnika ili njegove prtljage može ugroziti ili utjecati na sigurnost, zdravlje ili udobnost ostalih putnika ili posade
7.1.3. putnikovo fizičko ili psihičko stanje, uključujući i putnikovu alkoholiziranost ili utjecaj droge, opasno je i rizično za putnika, ostale putnike, posadu ili imovinu
7.1.4. putnik se na prethodnim letovima nedolično ponašao, a PRIJEVOZNIK ima razloga vjerovati da se takvo ponašanje može ponoviti
7.1.5. putnik je odbio podvrći se sigurnosnom pregledu
7.1.6. putnik nije platio prevozninu
7.1.7. putnik nema potrebne dokumente za prijevoz, putnik traži ulaz u zemlju kroz koju može biti samo u tranzitu, ili za koju nema valjane prijevozne dokumente, ili putnik uništi svoje dokumente za vrijeme leta, ili putnik odbija, kad se to od njega traži, predati svoje dokumente posadi na letu
7.1.8. putnik predoči putnu kartu koja je bila pribavljena nezakonito, koju je kupio od bilo koga tko nije PRIJEVOZNIK ili njegov ovlašteni agent, čiji su nestanak ili krađa bili prijavljeni, koja je krivotvorena, ili ako putnik ne može dokazati da je upravo on osoba imenovana na putnoj karti
7.1.9. putnik nije upotrebljavao kupone u slijedu, ili putnik predoči putnu kartu koju je, na bilo koji način, izdala ili mijenjala, osoba koja nije PRIJEVOZNIK ili njegov ovlašteni agent, ili je karta bila umnožena
7.1.10. putnik se ne drži PRIJEVOZNIKOVIH uputa glede sigurnosti
7.1.11. putnik nije postupio u skladu s uputama zemaljskog osoblja ili posade zrakoplova PRIJEVOZNIKA ili se ponašao prema njima na pogrdan ili uvredljiv način ili prijeteći
7.1.12. putnik se nije na vrijeme prijavio za let ili je propustio doći na vrijeme na boarding gate
7.1.13. putnik je počinio prekršaj ili kazneno djelo za vrijeme prijave za let ili prilikom ukrcaja u zrakoplov ili u zrakoplovu
7.1.14. putnik je svjesno ometao u izvršavanju radnih dužnosti zemaljsko osoblje ili člana posade zrakoplova PRIJEVOZNIKA
7.1.15. putnik je već prije počinio jedan od spomenutih akata.

7.2. POSEBNA POMOĆ

Prihvaćanje na let nepraćene djece, osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, trudnica, bolesnih osoba ili ostalih osoba koje zahtijevaju posebnu pomoć bit će moguće jedino na temelju prethodne najave i dogovora s PRIJEVOZNIKOM. Putnici s navedenim teškoćama, koji su PRIJEVOZNIKA o tome, ili bilo kojoj drugoj posebnoj pomoći, obavijestili u vrijeme rezervacije putne karte te koje je prihvatio na prijevoz PRIJEVOZNIK, neće poslije biti odbijeni na temelju tih teškoća ili posebnih zahtjeva. Putovanje djece bez pratnje roditelja, ili zakonskog staratelja, katkad podliježe posebnim zahtjevima po zakonima i pravilima zemlje u/iz koje se leti. Isključiva je odgovornost roditelja, ili zakonskog staratelja, da pribavi sve potrebne dokumente odnosno udovolji svim takvim zahtjevima.


ČLANAK 8 PRTLJAGA

8.1. BESPLATNI PRIJEVOZ PRTLJAGE

Putnici mogu prevesti prtljagu u skladu s PRIJEVOZNIKOVIM uvjetima i ograničenjima o kojima putnik može zahtijevati obavijest od PRIJEVOZNIKA ili njegova ovlaštenog agenta te koji se nalaze u PRIJEVOZNIKOVIM redovima letenja.

8.2. VIŠAK PRTLJAGE

Putnik je obvezatan platiti naknadu za prijevoz prtljage koja prelazi težinu dopuštene besplatno prevezene prtljage. Putnik može od PRIJEVOZNIKA zahtijevati obavijest o ovim naknadama.

8.3. PREDMETI NEPRIHVATLJIVI KAO PRTLJAGA

8.3.1. Putnik ne smije uključiti u svoju prtljagu:
8.3.1.1. Predmete za koje je vjerojatno da će ugroziti zrakoplov ili osobe i imovinu u zrakoplovu, a prije svega predmete koji su navedeni u Tehničkim instrukcijama za siguran transport opasnih stvari zrakom, što ih je izdala Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO), u Pravilima o opasnim stvarima, što ih je izdalo Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika (IATA), te u PRIJEVOZNIKOVIM pravilima (daljnje su obavijesti dostupne kod PRIJEVOZNIKA na zahtjev).
8.3.1.2. Predmete čiji je prijevoz zabranjen mjerodavnim pravom, pravilima ili naredbama bilo koje države iz koje se, preko koje se ili u koju se leti. 8.3.1.3. Predmete za koje PRIJEVOZNIK razumno drži da su nepodobni za prijevoz zbog toga što su opasni ili nesigurni ili ih smatra nepodobnima za prijevoz zbog njihove težine, mjera, obujma ili drugih obilježja kao što su, primjerice, lomljivost i laka pokvarljivost, a vodeći računa, između ostaloga, o tipu zrakoplova kojim se leti. Obavijest o neprihvatljivim predmetima putnik može dobiti na zahtjev.

8.3.2. Vatreno oružje i streljivo, osim ako je riječ o oružju i streljivu za lov ili za sport, zabranjeno je prevoziti kao prtljagu. Vatreno oružje i streljivo za lov i sport mogu biti prihvaćeni kao predana prtljaga. Vatreno oružje mora biti nenapunjeno, zakočeno i prikladno upakirano. Prijevoz streljiva podvrgnut je propisima ICAO i IATA, navedenima u točki 8.3.1.1.

8.3.3. Oružje poput antiknoga vatrenog oružja, mačeva, noževa i sličnih predmeta može biti prihvaćeno na prijevoz kao predana prtljaga na temelju PRIJEVOZNIKOVE diskrecijske ocjene, ali nije dopušteno njegovo unošenje u putničku kabinu.

8.3.4. U predanu prtljagu putnik ne smije staviti lomljive ili lako kvarljive stvari, hranu, novac, nakit, plemenite kovine, dioptrijske ili sunčane naočale, glazbene instrumente, računala i elektroničke naprave, lijekove za osobnu uporabu tijekom putovanja, vrijednosne papire, obveznice ili druge vrijednosti, ključeve, poslovne dokumente, putovnice ili druge identifikacijske dokumente ili uzorke, antikvitete ili umjetnička djela, nezamjenjive publikacije ili knjige.

8.3.5. Bude li, unatoč zabrani, bilo koji predmet naveden u točkama 8.3.1., 8.3.2. i 8.3.4. uključen u putnikovu prtljagu, PRIJEVOZNIK neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili kašnjenje u vezi s tim predmetima.

8.4. PRAVO NA USKRAĆIVANJE PRIJEVOZA

8.4.1. PRIJEVOZNIK će odbiti prevesti kao prtljagu predmete opisane u stavku 8.3. te može uskratiti njihov daljnji prijevoz ako su pronađeni tijekom prijevoza.

8.4.2. Prijevoznik može uskratiti da preveze kao prtljagu bilo koji predmet za koji PRIJEVOZNIK razumno drži da je nepodoban za prijevoz zbog njegove težine, mjera, obujma ili drugih obilježja, ili je nepodoban za prijevoz zbog sigurnosnih ili operacijskih razloga, ili zbog udobnosti ostalih putnika. Obavijest o pakiranju i spremnicima neprihvatljivima za PRIJEVOZNIKA dostupna je na zahtjev.

8.4.3. PRIJEVOZNIK može odbiti da prihvati na prijevoz prtljagu koja, prema PRIJEVOZNIKOVOME razumnome mišljenju, nije prikladna i sigurnosno pakirana u kovčege ili druge odgovarajuće spremnike. Obavijest o pakiranju i spremnicima neprihvatljivima za PRIJEVOZNIKA dostupna je na zahtjev.

8.5. PRAVO PREGLEDA

Zbog sigurnosnih razloga od putnika se može zahtijevati da dopusti pretragu, rendgenski pregled ili bilo koju drugu vrstu pregleda sebe ili svoje prtljage. Nije li putnik dostupan, njegovu prtljagu može se pregledati u njegovoj odsutnosti kako bi se utvrdilo je li putnik u posjedu ili njegova prtljaga sadržava bilo koji predmet opisan u točkama 8.3.1. ili bilo kakvo oružje ili streljivo koji nisu bili pokazani PRIJEVOZNIKU u skladu s točkom 8.3.2. ili 8.3.3. Ne želi li putnik udovoljiti takvu zahtjevu, PRIJEVOZNIK može uskratiti prijevoz putnika ili prtljage. Ako rendgenski pregled ili druga vrsta pregleda nanese putniku ili njegovoj prtljazi bilo kakvu štetu, PRIJEVOZNIK neće biti odgovoran za takvu štetu osim ako je uzrokovana njegovom namjerom ili krajnjom nepažnjom.

8.6. PREDANA PRTLJAGA

8.6.1. Nakon predaje PRIJEVOZNIKU prtljage koju putnik želi predati, PRIJEVOZNIK će uzeti prtljagu u posjed i izdati prtljažni identifikacijski privjesak za svaki komad predane prtljage.

8.6.2. Predana prtljaga mora biti označena putnikovim imenom i ostalim osobnim podacima.

8.6.3. Predana će prtljaga, kad god to bude moguće, biti prevezena u istom zrakoplovu kao i putnik osim ako PRIJEVOZNIK odluči da je zbog sigurnosnih ili operativnih razloga preveze na alternativnom letu. Ako je putnikova predana prtljaga prevezena na idućem letu, PRIJEVOZNIK će je, gdje je to moguće, dostaviti putniku, osim ako mjerodavni propisi nalažu da putnik bude prisutan pri preuzimanju prtljage.

8.7. IZJAVA O VEĆOJ VRIJEDNOSTI I NAKNADA

PRIJEVOZNIK ne raspolaže uvjetima za procjenu vrijednosti stvari te, sukladno tome, putnik ne može dati izjavu o vrijednosti predane prtljage koja prelazi ograničenja odgovornosti koja se primjenjuju.

8.8. RUČNA PRTLJAGA

8.8.1. PRIJEVOZNIK može odrediti maksimalne dimenzije prtljage koju putnik može sa sobom ponijeti u zrakoplov. Ako PRIJEVOZNIK to ne učini, prtljaga koju putnik nosi sa sobom u zrakoplov mora stati ispod sjedala što se nalazi ispred putnika ili u zatvoreni odjeljak u putničkoj kabini zrakoplova. Ako putnikova prtljaga ne može biti smještena na opisani način, ili je njezina težina prevelika, ili je PRIJEVOZNIK, iz bilo kojeg razloga, smatra nesigurnom, morat će biti prevezena kao predana prtljaga.

8.8.2. Predmete koji nisu pogodni za prijevoz u odjeljku za prijevoz prtljage (kao što su, primjerice, glazbala) ili predmete koji ne zadovoljavaju pretpostavke iz točke 8.8.1, bit će dopušteno unijeti u putničku kabinu jedino ako je PRIJEVOZNIK o tome unaprijed obaviješten te ako je za to dao dopuštenje. Za prijevoz takvih predmeta PRIJEVOZNIK ima pravo tražiti posebnu naknadu po važećoj tarifi.

8.9. PREUZIMANJE I DOSTAVA PREDANE PRTLJAGE

8.9.1. Putnik je dužan preuzeti svoju prtljagu čim to bude moguće u mjestu dolaska ili međuslijetanja. Ne preuzme li putnik svoju prtljagu u razumnom roku, PRIJEVOZNIK može putnika teretiti za troškove skladištenja. Ako putnik ne zahtijeva predaju svoje predane prtljage u roku od tri (3) mjeseca od dana kad ju je bio dužan preuzeti, PRIJEVOZNIK može raspolagati takvom prtljagom bez ikakve odgovornosti prema putniku.

8.9.2. Samo je imatelj prtljažnog lista i identifikacijskog privjeska ovlašten tražiti predaju prtljage.

8.9.3. Ako osoba koja traži predaju prtljage ne može prezentirati prtljažni list i identificirati prtljagu prtljažnim identifikacijskim privjeskom, PRIJEVOZNIK će predati prtljagu takvoj osobi jedino uz uvjet da ta osoba PRIJEVOZNIKU dokaže svoje pravo na preuzimanje te prtljage.

8.10. ŽIVOTINJE

PRIJEVOZNIK može prihvatiti na prijevoz samo putnikove pse i mačke, a oni će biti prevezeni samo uz sljedeće pretpostavke:
8.10.1. Putnik mora osigurati da su psi i mačke na odgovarajući način smješteni u odgovarajuće kaveze ili druge spremnike te da su popraćeni valjanom zdravstvenom potvrdom te potvrdom o cijepljenju, ulaznim dozvolama i ostalim dokumentima koje zahtijevaju zemlje u koje ili preko kojih se prijevoz obavlja. Nisu li navedene pretpostavke ispunjene, životinje neće biti primljene na prijevoz. Prijevoz životinja može biti uvjetovan nekim dodatnim uvjetima koje je odredio PRIJEVOZNIK, a obavijesti o tim uvjetima putnik može zahtijevati od PRIJEVOZNIKA.
8.10.2. Ako su prihvaćeni kao prtljaga, životinje, zajedno s njihovim kavezom ili spremnikom te hranom koja se prevozi, neće se moći predati kao dio prtljage koji se prevozi besplatno, nego će biti višak prtljage za koju će putnik platiti prevozninu što se primjenjuje.
8.10.3. Psi vodiči koji su u pratnji osoba oštećena vida ili trenera bit će, zajedno s kavezom ili spremnikom te hranom, sukladno uvjetima koje je odredio PRIJEVOZNIK, a o kojima putnik može zahtijevati dodatne obavijesti od PRIJEVOZNIKA, prevezeni besplatno i neće se uračunavati u dopuštenu besplatno prevezenu prtljagu. 8.10.4. PRIJEVOZNIK neće biti odgovoran za ozljedu, gubitak, bolest ili smrt životinje, ili za slučaj da životinji bude uskraćen ulazak u bilo koju zemlju, državu ili teritorij, ili prelazak preko njih.


ČLANAK 9 REDOVI LETENJA, ZAKAŠNJENJA, OTKAZIVANJE LETOVA, USKRAĆENI UKRCAJ

9.1. REDOVI LETENJA

9.1.1. PRIJEVOZNIK će nastojati držati se objavljenih redova letenja koji su na snazi za dan putovanja. PRIJEVOZNIK može promijeniti vrijeme leta, često zbog razloga izvan njegove kontrole, te stoga PRIJEVOZNIK ne može jamčiti za vremena navedena u redovima letenja. PRIJEVOZNIK će nastojati obavijestiti putnika o promjeni vremena letova ako može kontaktirati s njime. Dogodi li se značajnija promjena vremena leta nakon što je putnik kupio putnu kartu, a novo vrijeme putniku ne odgovara, putnik ima pravo odustati od putovanja i zatražiti povrat novca za putnu kartu.

9.2. ZAKAŠNJENJA, USKRAĆENI UKRCAJ, OTKAZIVANJE LETOVA

9.2.1. Prava putnika i obveze prijevoznika u slučaju uskraćenog ukrcaja, otkazanog leta ili duljeg zakašnjenja u zračnom prijevozu regulirana su mjerodavnim pravom.

9.2.2. Područje primjene Sažetak pravila koja primjenjuje većina PRIJEVOZNIKA glasi:

Odredbe pododjeljaka 9.2.3., 9.2.4. i 9.2.5. primjenjuju se na:
a) putnike koji putuju iz zračne luke smještene unutar Europske unije, odnosno države potpisnice ECAA Sporazuma i na putnike koji putuju iz zračne luke smještene u trećoj državi u zračnu luku unutar Europske unije, odnosno neke od država potpisnica ECAA Sporazuma, osim ako isti nisu primili beneficije ili kompenzaciju i nije im pružena pomoć u toj trećoj zemlji;
b) ako putnici imaju potvrđenu rezervaciju za određeni let i prijave se za let: kako je naveo prijevoznik, ili ako vrijeme nije navedeno, ne kasnije od 45 minuta prije objavljenog vremena polaska
c) na putnike koji su kartu kupili po tarifi koja je dostupna javnosti, izravno ili neizravno, kao i putncima kojima je karta izdana kroz program nagrađivanja putnika ili preko drugih komercijalnih programa prijevoznka

9.2.3. Zakašnjenje

Zakašnjenje je polijetanje nakon planiranog vremena prema redu letenja:
- 4 sata za letove dulje od 3500 km
- 3 sata za letove duljine između 1500 i 3500 km, te letove unutar EU dulje od 1500 km
- 2 sata za letove do 1500 km.
Ako se očekuje dulje kašnjenje leta, putnici imaju pravo na skrb tijekom čekanja, što uključuje:
- besplatne obroke i piće u razumnom odnosu s vremenom čekanja
- hotelski smještaj ako je potrebno
- dva kratka telefonska poziva, telefaks ili e-mail poruke
- ako kašnjenje prelazi 5 sati, u roku od 7 dana nadoknadu vrijednosti karte po cijeni po kojoj je kupljena, za dio ili dijelove putovanja koji nisu realizirani i za dio ili dijelove putovanja koji su već ostvareni, ako let više ne služi svrsi prvotnog plana putovanja putnika, zajedno sa, kad je to relevantno, povratnim letom u prvu točku polazišta kad je to najranije moguće.

9.2.4 Uskraćen ukrcaj

Ako je putniku, zbog prevelikog broja putnika na letu za koji ima rezervaciju, uskraćen ukrcaj, putnik ima pravo na:
- skrb i povrat novca za neiskorištene dijelove karte
- preusmjeravanje po sličnim uvjetima na najraniji let do konačnog odredišta
- ovisno o raspoloživosti sjedala, može se umjesto toga odlučiti na preusmjeravanje na let do konačnog odredišta na neki kasniji datum
- novčanu naknadu, tj. odštetu, ako je uskraćen ukrcaj protiv volje putnika

Iznos novčane naknade, tj. odštete, ovisi o duljini redovitog leta ili alternativnog leta koji je predložen.

9.2.5. Otkazivanje leta

Ako je let za koji putnik ima valjanu rezervaciju otkazan, putnik ima pravo na preusmjeravanje, skrb, povrat novca i odštetu, kao i u slučaju uskraćenog ukrcaja. Putnik ne ostvaruje pravo na naknadu ako je obaviješten o otkazivanju leta:
- najmanje dva tjedna prije polaska prema redu letenja, ili
- od dva tjedna do sedam dana prije polaska prema redu letenja i ako je putniku ponuđen alternativni let kod kojega je vrijeme polaska najviše dva sata prije prvotnog vremena polijetanja, a neće prouzročiti kašnjenje na konačno odredište više od 4 sata od planiranog prvotnog vremena slijetanja, ili
- manje od sedam dana prije vremena polaska prema redu letenja, a putniku je ponuđen alternativni let kod kojega je vrijeme polaska najviše jedan sat prije prvotnog vremena polijetanja, a neće prouzročiti kašnjenje na konačno odredište više od 2 sata od planiranog prvotnog vremena slijetanja.
PRIJEVOZNIK nije odgovoran i putnik nema ova prava ako je let otkazan zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, čak i ako su poduzete sve razumne mjere.

9.3. Zahtjev za isplatu odštete putnik treba podnijeti u roku od 7 dana računajući od dana kad mu je uskraćen ukrcaj, odnosno od dana kad je trebao biti let koji je otkazan.

9.4. Naknada će biti plaćena u gotovini, bankovnom doznakom na račun, ili, ako je to putniku prihvatljivo putem MCO-a (vaučer).  

9.5. Naknada će se isplatiti u valuti zemlje u kojoj se obavlja isplata.

9.6. ZAMJENA PRIJEVOZNIKA/ZRAKOPLOVA

PRIJEVOZNIK zadržava pravo da za određeni let zamijeni zrakoplov ili odredi drugog prijevoznika koji će obaviti taj let.


ČLANAK 10 POVRAT NOVCA

10.1. POVRAT NOVCA

PRIJEVOZNIK će vratiti novac za putnu kartu ili bilo koji neiskorišteni dio putne karte u skladu s ovim Uvjetima prijevoza i primjenjivim pravilima o prevoznini ili tarifi, i to kako slijedi:

10.1.1. Osim ako je drugačije određeno u ovom članku, PRIJEVOZNIK ima pravo vratiti novac osobi imenovanoj na putnoj karti ili, uz predočenje zadovoljavajućeg dokaza o obavljenom plaćanju, osobi koja je kartu platila. 10.1.2. Ako je putnu kartu platila osoba koja nije putnik čije je ime navedeno na putnoj karti, a putna karta upućuje da za tu kartu postoji zabrana vraćanja novca, PRIJEVOZNIK će vratiti plaćeni iznos samo osobi koja je putnu kartu platila ili osobi koju imenuje osoba koja je kartu platila.
10.1.3. Novac će se vratiti tek pošto se PRIJEVOZNIKU preda putna karta i svi neiskorišteni kuponi za let, osim ako je riječ o gubitku putne karte, ili ako je izdana ELEKTRONSKA PUTNA KARTA.
10.1.4. Za neke putne karte koje se prodaju po promotivnim tarifama ne postoji mogućnost povrata novca.

10.2. NEDOBROVOLJNI POVRAT NOVCA

10.2.1. Ako PRIJEVOZNIK otkaže let, ne obavi let u razumnom roku prema redu letenja, ne sleti na mjestu koje je, prema putnoj karti, trebalo biti mjesto putnikova međuslijetanja ili odredišta, ili uzrokuje putnikovo propuštanje poveznog leta za koji putnik ima rezervaciju, povrat će novca iznositi:
10.2.1.1. ako ni jedan dio putne karte nije iskorišten, onoliko koliko je plaćena prevoznina
10.2.1.2. ako je dio putne karte bio iskorišten, vraćeni iznos neće biti manji od razlike između plaćene prevoznine i prevoznine za iskorišteni prijevoz.

10.3. DOBROVOLJNI POVRAT NOVCA

10.3.1. Ako je putnik ovlašten tražiti vraćanje novca za svoju putnu kartu zbog razloga koji nisu navedeni u stavku 10.2., povrat će biti izvršen sukladno pravilima i uvjetima tarife u izdanom putnom dokumentu

10.4. POVRAT NOVCA ZA IZGUBLJENE PUTNE KARTE ( PAPIRNATA KARTA)

10.4.1. Ako je izgubljena putna karta ili njezin dio, na temelju zadovoljavajućeg dokaza o gubitku te plaćanja razumnih administrativnih troškova, novac će se vratiti čim to bude moguće nakon isteka valjanosti putne karte, uz pretpostavke:

10.4.1.1. da izgubljena putna karta, ili njezin dio, nije bila iskorištena, zamijenjena ili da za nju nije vraćen novac (osim u slučajevima u kojima je upotreba, naknada ili zamjena obavljena trećoj osobi, rezultat PRIJEVOZNIKOVE krajnje nepažnje)
10.4.1.2. da se osoba kojoj se karta nadoknađuje obveže, u obliku koji odredi PRIJEVOZNIK, da će, u slučaju prijevare i/ili ako se ustanovi da je izgubljena putna karta, ili njezin dio, bila iskorištena, vratiti PRIJEVOZNIKU iznos dobiven od njega (osim u slučajevima u kojima je prijevara ili upotreba putne karte od strane treće osobe rezultat PRIJEVOZNIKOVE krajnje nepažnje).

10.5. PRAVO ODBIJANJA NAKNADE

10.5.1. PRIJEVOZNIK može odbiti naknadu ako je slučaj prijavljen nakon isteka valjanosti putne karte.

10.5.2. PRIJEVOZNIK može odbiti naknadu za putnu kartu koja je PRIJEVOZNIKU ili službenicima javnopravne vlasti neke zemlje bila podnesena kao dokaz putnikove namjere da ode iz te zemlje, osim ako putnik pruži PRIJEVOZNIKU zadovoljavajući dokaz da ima dozvolu za ostanak u toj zemlji ili da će otići iz zemlje s drugim prijevoznikom ili drugim prijevoznim sredstvom.

10.6. VALUTA

PRIJEVOZNIK zadržava pravo dati naknadu na isti način i u istoj valuti u kojoj je putna karta plaćena.

10.7. TKO ĆE VRATITI NOVAC

Novac će vratiti samo prijevoznik ili agent koji je izdao putnu kartu.


ČLANAK 11 PONAŠANJE U ZRAKOPLOVU

11.1. OPĆENITO

Ako se, po ocjeni PRIJEVOZNIKA, putnik u zrakoplovu ponaša tako da ugrožava zrakoplov ili bilo koju osobu ili imovinu u zrakoplovu, ili ometa članove posade u obavljanju njihovih dužnosti, ili se ne drži bilo koje upute članova posade (uključujući, između ostaloga, upute glede pušenja, pijenja alkohola ili konzumacije droga), ili je njegovo ponašanje takvo da drugim putnicima i posadi stvara neudobnost ili neugodnost, ili im uzrokuje štetu ili ozljedu, PRIJEVOZNIK može poduzeti takve mjere koje smatra potrebnima da spriječi nastavljanje takvog ponašanja, uključujući i ograničavanje slobode takvog putnika. Putnika se u navedenim slučajevima može iskrcati iz zrakoplova ili mu zabraniti nastavak putovanja na bilo kojemu mjestu slijetanja, te ga se može sudski goniti zbog prekršaja počinjenih u zrakoplovu i zahtijevati od putnika naknadu načinjene štete.

11.2. ELEKTRONIČKE NAPRAVE

Zbog sigurnosnih razloga PRIJEVOZNIK može u zrakoplovu zabraniti ili ograničiti uporabu elektroničke opreme uključujući, između ostaloga, mobilne telefone, prijenosna računala, prijenosne kasetofone, prijenosne radioaparate, CD playere, elektroničke igre ili prijenosne uređaje, uključujući igračke na daljinsko upravljanje, walkie-talkieje, uređaje s li-ion baterijama, te uređaja opremljene laserom. Uporaba je slušnih aparata i srčanih pacemakera dopuštena.


ČLANAK 12 ARANŽMANI ZA DODATNE USLUGE

12.1. Ako PRIJEVOZNIK sklopi s putnikom aranžman kojim se obvezuje putniku ili nekoj trećoj osobi osigurati neke usluge različite od usluge zračnog prijevoza, ili ako PRIJEVOZNIK izda za račun neke treće osobe kartu ili vaučer koji se odnosi na prijevoz ili uslugu različitu od zračnog prijevoza, kao što su, na primjer, hotelske rezervacije ili iznajmljivanje automobila, PRIJEVOZNIK to čini samo kao agent te treće osobe, te će se na te usluge primjenjivati uvjeti tih osoba a ne ovi Uvjeti prijevoza.

12.2. Ako PRIJEVOZNIK putniku omogućava zemaljski prijevoz, na taj se prijevoz neće primjenjivati ovi Uvjeti prijevoza.


ČLANAK 13 ADMINISTRATIVNE FORMALNOSTI

13.1. OPĆENITO

13.1.1. Putnik mora pribaviti sve potrebne dokumente i vize te mora udovoljiti svim zahtjevima određenima pravom, pravilima, regulativama, naredbama ili zahtjevima u svezi s putovanjem zemalja u koje leti ili iz kojih leti, odnosno kroz koje je u tranzitu.

13.1.2. PRIJEVOZNIK neće biti odgovoran za posljedice koje su putniku nastale zbog njegova propusta u pribavljanju svih potrebnih dokumenata ili viza ili u udovoljavanju zahtjeva iz prava, pravila, regulativa, naredaba, zahtjeva ili instrukcija navedenih u prethodnom stavku. PRIJEVOZNIK neće biti odgovoran za bilo koju pomoć ili informaciju pruženu putniku od strane bio koje PRIJEVOZNIKOVOG agenta ili zaposlenika u svezi s pribavljanjem potrebne dokumentacije ili viza, ili postupanja u skladu sa zahtjevima iz prava, pravila, regulativa, naredaba ili zahtjevima bez obzira da li su isti dani pisanim putem ili na drugi način.

13.2. PUTNI DOKUMENTI

Prije putovanja putnik mora predočiti sve izlazne, ulazne, zdravstvene ili druge dokumente koji se zahtijevaju po pravima, pravilima, naredbama, zahtjevima ili uvjetima zemalja koje su posrijedi te će PRIJEVOZNIKU dopustiti da napravi i zadrži kopije tih dokumenata. PRIJEVOZNIK zadržava pravo odbiti prijevoz putnika koji nije udovoljio mjerodavnom pravu, pravilima, naredbama, zahtjevima ili uvjetima ili za čije dokumente PRIJEVOZNIK smatra da nisu valjani.

13.3. ODBIJANJE ULASKA U ZEMLJU

Bude li mu odbijen ulazak u bilo koju zemlju, putnik će biti dužan platiti bilo kakvu kaznu, ili naknadu, koju je PRIJEVOZNIKU nametnula javnopravna vlast te zemlje kao i troškove prijevoza putnika iz te zemlje. Plaćena prevoznina do mjesta uskrate ulaska putniku neće biti nadoknađena.

13.4. PUTNIKOVA ODGOVORNOST ZA KAZNE, TROŠKOVE ZADRŽAVANJA I SLIČNE TROŠKOVE

Ako je PRIJEVOZNIK dužan platiti bilo kakvu kaznu ili bilo što isplatiti zbog toga što putnik nije udovoljio pravima, pravilima, zahtjevima, naredbama i uvjetima određene zemlje, ili nije predočio potrebne dokumente, putnik će biti dužan, na zahtjev PRIJEVOZNIKA, naknaditi mu sve ono što je PRIJEVOZNIK zbog toga platio. PRIJEVOZNIK ima pravo, u svrhu podmirenja navedenih kazna, depozita ili troškova, iskoristiti vrijednost neobavljena prijevoza po putnoj karti putnika, ili bilo koja novčana sredstva putnika koja su u PRIJEVOZNIKOVU posjedu.

13.5. CARINSKA INSPEKCIJA

Ako se tako zahtijeva, putnik će prisustvovati kontroli njegove prtljage, što će obaviti carinski ili ostali javnopravni službenici. PRIJEVOZNIK neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju putnik pretrpi tom kontrolom kao ni za bilo kakvu štetu koju putnik pretrpi zato što nije udovoljio ovom zahtjevu.

13.6. ZAŠTITNI PREGLED

Putnik će se podvrći bilo kojem zaštitnom pregledu javnopravne vlasti, službenika zračne luke, PRIJEVOZNIKA ili drugih prijevoznika.


ČLANAK 14 UZASTOPNI PRIJEVOZNICI

Prijevoz koji obavlja PRIJEVOZNIK i drugi prijevoznici na temelju jedne putne karte ili na temelju vezane karte smatrat će se, za potrebe Konvencije, jednim prijevozom. No unatoč tomu putnik treba pripaziti na odredbe Članka 15.6.1.


ČLANAK 15 ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Odgovornost PRIJEVOZNIKA i svakoga drugog prijevoznika koji sudjeluju u putnikovu putovanju bit će utvrđeni uvjetima prijevoza svakoga od njih.

15.1. Odredbe PRIJEVOZNIKA o odgovornosti:

15.1.1. Nije li ovdje drukčije navedeno, PRIJEVOZNIKOVA odgovornost za međunarodni prijevoz određena je pravilima i ograničenjima ustanovljenima u KONVENCIJI.
15.1.2. Osim ako nije drukčije određeno glede prijevoza koji se prema odredbama Konvencije ne smatra međunarodnim prijevozom, odgovornost PRIJEVOZNIKA utvrđena je ZAKONOM.
15.1.3. Ovaj članak 15 sažetak je pravila o odgovornosti iz Montrealske konvencije i ZAKONA, ali u slučaju nekonzistentnosti s KONVENCIJOM i ZAKONOM, ili drugim primjenjivima propisima, prednost imaju i primijenit će se KONVENCIJA, ZAKON ili drugi primjenjivi propisi.

15.2. Naknada štete u slučaju smrti ili tjelesne ozljede

15.2.1. PRIJEVOZNIK je odgovoran za pretrpljenu štetu u slučaju smrti ili tjelesne ozljede putnika isključivo pod uvjetom da se nesreća koja je uzrokovala smrt ili tjelesnu ozljedu dogodila u zrakoplovu PRIJEVOZNIKA, ili tijekom ukrcaja odnosno iskrcaja.

15.2.2. U slučaju odštetnih zahtjeva, PRIJEVOZNIK se može u cijelosti ili djelomično osloboditi odgovornosti ako dokaže da je šteta uzrokovana, ili se može pripisati nepažnji, ili drugoj štetnoj radnji, ili propustu osobe koja traži naknadu u mjeri u kojoj su ta nepažnja, ili štetna radnja, ili propust, uzrokovali štetu ili joj pridonijeli.

15.3. Kašnjenje u prijevozu putnika i prtljage

15.3.1. U slučaju štete uzrokovane zbog zakašnjenja u prijevozu putnika, PRIJEVOZNIK je odgovoran za štetu, osim ako je poduzeo sve razumne mjere kako bi izbjegao štetu ili ako nije bilo moguće poduzeti takve mjere. Odgovornost je ograničena i određena pravilima svakog pojedinog PRIJEVOZNIKA.

15.4. Uništenje, gubitak ili oštećenje prtljage

15.4.1. PRIJEVOZNIK neće odgovarati za štetu nastalu gubitkom, uništenjem ili oštećenjem ručne prtljage osim ako je šteta uzrokovana krivnjom PRIJEVOZNIKA ili osobe koja je po nalogu ili za račun PRIJEVOZNIKA radila na izvršenju prijevoza. Ako je za štetu iz ove podtočke djelomično odgovoran i putnik, PRIJEVOZNIKOVA odgovornost bit će utvrđena u skladu s odredbama mjerodavnog prava, koje se odnose na podijeljenu odgovornost.

15.5. OPĆE ODREDBE

15.5.1. PRIJEVOZNIK će biti odgovoran samo za štete koje nastanu tijekom prijevoza na dijelovima leta za koje se PRIJEVOZNIKOV kôd određivanja prijevoznika pojavljuje u rubrici "prijevoznik" na putnoj karti za taj dio leta. No što se tiče predane prtljage, putnik je ovlašten pozivati na odgovornost bilo prvoga bilo zadnjeg prijevoznika ili onog prijevoznika na čijem je dijelu puta šteta nastala, te će svi navedeni prijevoznici putniku odgovarati solidarno.

15.5.2. Ako PRIJEVOZNIK izdaje svoju putnu kartu na kojoj je označen PRIJEVOZNIKOV kôd određivanja prijevoznika, ali prijevoz obavlja neki drugi prijevoznik, PRIJEVOZNIK će se smatrati ugovornim prijevoznikom te će za štetu koja putniku nastane na tom letu odgovarati solidarno sa stvarnim prijevoznikom.

15.5.3. Ako PRIJEVOZNIK izdaje svoju putnu kartu na kojoj je u rubrici “prijevoznik” upisan kôd određivanja drugog prijevoznika ili ako preuzima prtljagu za let drugog prijevoznika, čini to jedino kao agent toga drugog prijevoznika.

15.5.4. Ako se ustanovi PRIJEVOZNIKOVA odgovornost prema putniku, PRIJEVOZNIK će putniku naknaditi štetu čije postojanje putnik dokaže i za koju dokaže da izravno proizlazi iz PRIJEVOZNIKOVE štetne radnje, sukladno KONVENCIJI ili ZAKONU. PRIJEVOZNIK nipošto neće biti odgovoran za bilo kakvu izmaklu dobit, bilo kakav gubitak ili štetu koji su neizravno nastali iz PRIJEVOZNIKOVA kršenja ugovora ili obveze prema putniku, bilo kakav neizravni ili sporedni gubitak ili bilo kakvu neizravnu ili sporednu štetu kad putnik putuje u poslovne svrhe.

15.5.5. PRIJEVOZNIK neće biti odgovoran za ozljedu putnika ili za štetu na putnikovoj prtljazi ako je ozljeda ili šteta uzrokovana stvarima koje se nalaze u putnikovoj prtljazi. Bilo koji putnik koji svojim stvarima uzrokuje ozljedu druge osobe ili štetu na stvarima druge osobe ili na PRIJEVOZNIKOVIM stvarima, morat će naknaditi PRIJEVOZNIKU sve gubitke ili troškove koji su mu tako prouzročeni.

15.5.6. PRIJEVOZNIK neće biti odgovoran za gubitak ili oštećenje na lomljivim ili lako pokvarljivim stvarima, na novcu, nakitu, plemenitim kovinama, dioptrijskim ili sunčanim naočalama, glazbenim instrumentima, računalima ili elektroničkim napravama, vrijednosnim papirima, obveznicama ili drugim vrijednostima, ključevima, poslovnim dokumentima, putovnicama ili drugim identifikacijskim ispravama, uzorcima i ostalim predmetima koji su, unatoč zabrani iz članka 8.3. ovih Uvjeta prijevoza, uključeni u putnikovu predanu prtljagu.

15.5.7. Prevozi li se osoba čija je dob ili psihičko ili fizičko stanje takvo da je to opasno ili rizično za tu osobu, PRIJEVOZNIK neće biti odgovoran za bilo kakvu bolest, ozljedu ili nesposobnost, uključujući i smrt te osobe, ako je ta bolest, ozljeda, nesposobnost ili smrt posljedica navedenog stanja takve osobe. PRIJEVOZNIK također neće odgovarati ni za pogoršanje stanja takve osobe.

15.5.8. PRIJEVOZNIK nije odgovoran za bilo koju štetu koja je rezultat PRIJEVOZNIKOVA poštovanja bilo kojega mjerodavnog prava ili odluka, naredaba ili zahtjeva bilo kojega javnopravnog tijela, ili ako je takva šteta rezultat putnikova propusta glede poštovanja istih tih prava, odluka, naredaba ili zahtjeva.

15.5.9. Ugovor o prijevozu, uključujući ove Uvjete prijevoza, kao i bilo koje isključenje ili ograničenje PRIJEVOZNIKOVE odgovornosti, primjenjivat će se i u korist agenata, zaposlenika ili predstavnika PRIJEVOZNIKA te u korist bilo koje osobe čiji zrakoplov rabi PRIJEVOZNIK, uključujući i agente, zaposlenike i predstavnike takve osobe. Ukupni iznos odštete dobivene od PRIJEVOZNIKA i takvih agenata, zaposlenika, predstavnika i osoba neće prijeći iznos ograničenja odgovornosti koji se odnosi na PRIJEVOZNIKA.

15.5.10. Osim ako nije izričito drugačije navedeno, ništa što je sadržano u ovom članku neće značiti da se PRIJEVOZNIK odrekao bilo kojeg isključenja ili ograničenja odgovornosti što su mu na temelju KOVNENCIJE, ZAKONA, ili mjerodavnog prava, na raspolaganju.

ČLANAK 16 MODIFIKACIJE I ODREKNUĆA

Ni jedan agent, zaposlenik ili predstavnik PRIJEVOZNIKA nije ovlašten mijenjati, modificirati ili odreći se bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta prijevoza.

ČLANAK 17 OSTALI UVJETI

Prijevoz putnika i njegove prtljage također je uređen i određen uvjetima koji se odnose na PRIJEVOZNIKA ili koje je prihvatio PRIJEVOZNIK. Ti uvjeti, koji se povremeno mijenjaju, također su bitni. Između ostaloga, ti uvjeti određuju: (i) prijevoz nepraćenih maloljetnika, trudnica i bolesnih putnika (ii) ograničenje uporabe elektroničkih naprava i opreme (iii) konzumiranje alkoholnih pića u zrakoplovu (iv) vizne režime. Uvjeti i pravila koji se odnose na navedeno u ovom članku mogu se dobiti od PRIJEVOZNIKA na zahtjev.